Disclaimer

Je bezoekt een website van Tuincentrum Oosterik B.V., een vennootschap naar Nederlands recht, geregistreerd onder nummer 06083632, gevestigd te (7591 NR) Johanninksweg 68 te Denekamp (hierna te noemen: ‘Oosterik’). Deze disclaimer is van toepassing op de website bereikbaar via de domeinnaam www.oosterik.nl, op je toegang en je gebruik hiervan. Door de website te bezoeken, te gebruiken en/of informatie te gebruiken die toegankelijk is via de website, geef je aan in te stemmen met de voorwaarden, neergelegd in deze disclaimer en in de Privacy Policy (die je elders op deze website aantreft).

Voor geregistreerde gebruikers geldt dat indien sprake is van tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden – waaraan je gebonden bent – en deze Disclaimer en/of Privacy Policy, de algemene voorwaarden voorrang zullen hebben.


Toegankelijkheid/beschikbaarheid van de website


Oosterik zal zich tot het uiterste inspannen om de website permanent operationeel en toegankelijk te houden, maar Oosterik kan dit echter geenszins garanderen. Oosterik en/of door Oosterik ingeschakelde derden, verantwoordelijk voor de inhoud van de website, accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor schade en kosten hoegenaamd ook, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen directe, indirecte of gevolgschade en/of kosten (hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen kosten van juridische bijstand), gederfde winst en/of verlies van data of andere (tastbare) goederen, die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit het gebruik, problemen met het gebruik van de website en/of fouten in het functioneren van de website.


Informatie op de website


De informatie die geopenbaard wordt op de website is samengesteld met de grootst mogelijke zorg. Toch is het mogelijk dat fouten of onjuistheden zijn ontstaan. Oosterik kan dan ook niet garanderen dat de informatie die openbaar is gemaakt op of via deze website volledig en accuraat is. Voorts verstrekt Oosterik geen garantie dat het gebruik van deze website zal of kan leiden tot en/of geschikt is voor de door de gebruiker beoogde doelen.


Aansprakelijkheid


Oosterik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook direct of indirect geleden als gevolg van acties of beslissingen gebaseerd op informatie die is verkregen op of via de website. Ook kunnen geen rechten worden afgeleid van de inhoud van de website.

Mocht Oosterik onverminderd het bepaalde in deze Disclaimer toch aansprakelijk gehouden worden, dan zal deze aansprakelijkheid nimmer meer bedragen dan € 500,00.


Informatie


De informatie op de website wordt je uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Oosterik garandeert niet dat de informatie correct is, de informatie wordt je dan ook verschaft “as is”. Echter, Oosterik zal zich inspannen om de correctheid van de bovengenoemde informatie op het moment van publicatie, te verifiëren. Indien de informatie onjuist en/of onbetrouwbaar blijkt te zijn, is Oosterik op geen enkele wijze denkbaar, hiervoor aansprakelijk en/of verantwoordelijk.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten in relatie tot de website, hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen rechten op de lay-out en/of de inhoud van de website en het logo gebruikt door Oosterik, zijn exclusief eigendom van Oosterik of haar licentiegevers. Dit betekent dat het de gebruikers van de website niet is toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, aan te passen, te verzenden, te forwarden, te distribueren, te bepalen en/of te wijzigen of op enige andere wijze commercieel te exploiteren, met uitzondering van de wettelijk toegestane excepties waaronder de privé-kopie exceptie (persoonlijk en niet commercieel gebruik). Voorts worden alle rechten ten aanzien van de website voorbehouden.

Gebruikers van de website zijn te allen tijde verplicht zich te onthouden van het wijzigen, kopiëren, distribueren, transformeren, openbaar maken, in licentie geven, overdragen en/of verkopen van alle informatie, producten en/of diensten die verkregen zijn met gebruikmaking van de website alsook het maken van afgeleide werken van de website, uitgezonderd de gevallen waarin dit uitdrukkelijk is toegestaan bij het toepasselijk recht. Gebruikers zijn voorts verplicht zich te onthouden van het vertonen op welke wijze dan ook van de homepage of een onderliggende of resultatenpagina van de website op hun eigen website.
Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend zijn voorbehouden aan Oosterik. Op geen enkele wijze kan door toegang tot en gebruik van deze website een licentie of een gebruiksrecht van deze website worden geconstrueerd. Oosterik kan de op of via de website aangeboden informatie – met inbegrip van de tekst van deze Voorwaarden – de toegankelijkheid van de website, de voorstelling en de beschikbaarheid van (een deel) van deze website, te allen tijde wijzigen en/of verwijderen, actualiseren en/of verbeteren, zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.


Beveiliging informatie


Oosterik zal zich dusdanig inspannen om zorg te dragen voor de beveiliging van alle persoonlijke informatie die je aan ons bezorgt. Daarnaast zal Oosterik zorg dragen voor de beveiliging van haar website daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen het zo veel mogelijk vrij houden van de website van virussen en andere technische defecten. Oosterik garandeert echter niet dat de website vrij is van virussen en andere technische defecten. Het is mogelijk dat ondanks deze beveiligingsmaatregelen vergissingen/nalatigheden in de informatie/virussen of technische defecten in deze website voordoen die resulteren uit omstandigheden waarover Oosterik redelijkerwijze geen controle heeft (inbegrepen maar niet beperkt tot binnendringing, wijziging, besmetting, vernietiging van eender welk deel van deze website door een derde). Oosterik kan niet garanderen dat de persoonlijke informatie die je bezorgt niet wordt onderschept door derden.


Informatie, website en/of bestanden van derden


De website kan referenties en/of links naar websites, webpagina’s of andere bestanden van derden bevatten. De inhoud van deze referenties naar website en/of bestanden van derden zijn niet geverifieerd door Oosterik. Oosterik biedt je met deze referenties en/of links slechts de mogelijkheid meer informatie te verkrijgen. Referenties en/of links houden geen aanbeveling in van de website voor de producten en/of diensten aangeboden op de website van de derde.

Onder geen enkele omstandigheid is Oosterik aansprakelijk voor de inhoud en/of andere kenmerken van informatie die via haar referenties en/of links bereikbaar zijn. Ook verstrekt Oosterik geen garantie en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de software en/of hardware van de gebruiker als gevolg van het gebruik van de website en/of bestanden van deze derden. Het plaatsen van links en/of referenties op de website houdt geen aanbeveling in voor de informatie beschikbaar via deze websites en/of bestanden. Als gebruiker van de website garandeer je dat de informatie die je aan ons bekendmaakt, op welke wijze dan ook daaronder maar niet uitsluitend begrepen de informatie die je ons verstrekt per e-mail, correct is, geschikt voor openbaarmaking en niet onwettelijk is. Voordat je informatie overmaakt aan de servers van Oosterik dien je de bestanden, informatie en elementen te scannen op de aanwezigheid van virussen of andere contaminerende of vernietigende elementen. Je dient bovengenoemde elementen te verwijderen voordat je de informatie verzendt aan Oosterik.